پــِسدو

یک فروشگاه آنلاین است. جایی برای کار و کسب و گفتگو. تولیدکنندگان و فروشندگان از هر جای ایران می‌توانند
کسب‌وکار خودشان را راه بیندازند و فروشی راحت‎، امن و پررونق را تجربه کنند.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار،

در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

درگاه پرداخت امن

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری،

ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی

ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف

ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

در پــِسدو، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی

ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ

ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل

را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

مراحل فروش در پــِسدو

پشتیبانی رایگان مشتریان شما

 ۷ روز هفته ۲۴ ساعت شبانه روز، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ.

قوانین و شرایط فروشنده شدن در پسدو

فایل آموزشی قوانین و شرایط فروشده شدن در پسدو
قوانین و مقررات سایت پسدو
رویه‌های بازگردانی کالا
دانلود فایل آموزشی برای فروشنده شدن

ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ فروشندگان ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ روزی پــِسدو ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ ما ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.